×

Veelgestelde vragen

Zoekt u nog meer informatie over Electrabel CoGreen cv?
Hieronder vindt u alvast een antwoord op veel gestelde vragen.
  • Aandelen
  • Dividenden
Waar kan ik de informatienota en andere documenten over Electrabel CoGreen cv vinden?

De informatienota en andere documenten zijn beschikbaar op de website van Electrabel CoGreen cv (www.electrabelcogreen.com) en kunnen eveneens kosteloos worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel (Simón Bolívarlaan 36, B-1000 Brussel) van de coöperatieve.

Wie kan aandelen b van CoGreen cv kopen?
Iedereen die rond één van de drie windparken woont - voor ieder windpark bestaat er een lijst van gemeenten -, kan aandelen B van de subcategorie die is toegewezen aan het nabij gelegen windpark kopen. Alle bewoners die hun woonplaats hebben in die gemeenten (als eigenaar, huurder, inwonende of op enige andere wijze), kunnen aandeelhouder worden van CoGreen cv. Medewerkers van Multi-Mix nv te Wondelgem, VDAB Wondelgem of Victor Buyck Steel Construction nv te Wondelgem kunnen aandelen B kopen van het windpark Wondelgem via hun bedrijf.
Kan ik intekenen op naam van een onderneming of organisatie?
CoGreen cv is een coöperatie voor omwonenden en voor medewerkers van bepaalde bedrijven op wiens terrein een windpark ligt waarvan Electrabel nv aandeelhouder is. Het is daarom enkel voor natuurlijke personen mogelijk om aandelen B te kopen. Rechtspersonen kunnen dit niet.
Kunnen ook kinderen aandeelhouder worden?
Om aandelen B van CoGreen cv te kunnen kopen, moet u ouder zijn dan 18 jaar en handelingsbekwaam.
Ik beschik niet over de belgische nationaliteit. Kan ik dan aandeelhouder worden?
Ja, ook indien u niet over de Belgische nationaliteit beschikt, kan u aandeelhouder worden, voor zover u in een gemeente woont die rond één van de drie windparken ligt of voor zover u medewerker bent bij Multi-Mix nv te Wondelgem, VDAB Wondelgem of Victor Buyck Steel Construction nv te Wondelgem. Tevens dient u over een Belgische bankrekening te beschikken waarop CoGreen eventuele dividenden en terugbetalingen ingevolge uittreding of uitsluiting kan storten.
Hoe kan ik aandelen b van CoGreen cv kopen?

Dit kan door het invullen van het inschrijvingsformulier op de website (www.electrabelcogreen.com) of via bepaalde ondernemingen waarvan je medewerker bent.

Hoeveel aandelen b kan ik aanvragen?
Per persoon kan maximaal op 20 aandelen worden ingeschreven. Inschrijving op één aandeel kost honderdvijfentwintig euro (125 EUR).
Krijg ik het aantal aandelen b dat ik aangevraagd heb?
In principe krijgt u het aantal aandelen B waarvoor u zich hebt ingeschreven. Indien echter het totale aantal aandelen B van een bepaalde subcategorie waarvoor werd ingeschreven groter is dan het in de informatienota vastgestelde aantal aangeboden aandelen B, dan worden de inschrijvingen proportioneel verminderd over alle inschrijvers van deze subcategorie aandelen B.
Hoe moet ik mijn aandelen b betalen?
Binnen de 15 werkdagen na afsluiting van de inschrijvingsperiode brengt CoGreen u op de hoogte van het aantal aandelen dat aan u wordt toegekend, het bedrag dat u moet betalen en het bankrekeningnummer waarop u dit bedrag dient te storten of over te schrijven.
Wat moet ik betalen als ik aandelen b koop of uittreed?
Aan de aankoop, uittreding, terugname of uitsluiting van de aandelen zijn geen instap- of uitstapkosten verbonden. Voor de aankoop betaalt u enkel de nominale waarde van het aandeel, zijnde honderdvijfentwintig euro (125 EUR).
Wanneer kan ik aandelen b aanvragen?
De aandelen kunnen aangevraagd worden tijdens de inschrijvingsperiode van 27 september vanaf 10 uur (CET) tot 29 oktober 2021, 16 uur (CET). Na het afsluiten van de inschrijvingsperiode zal de raad van bestuur van CoGreen cv binnen de 15 werkdagen de inschrijvers in kennis stellen per brief van het aantal aandelen dat aan ieder van hen definitief wordt toegekend.
Wanneer kan ik uittreden uit CoGreen cv?
U kan uittreden vanaf het derde jaar volgend op het jaar waarin u de aandelen B heeft verworven, maar dat is geen verplichting. Vanaf dan kan u op ieder moment aan CoGreen cv melden dat u wenst uit te treden.
Hoe kan ik uittreden uit cogreen cv?
Vanaf het derde jaar volgend op het jaar waarin u de aandelen B heeft verworven, kan u uittreden door aan CoGreen cv te melden dat u dit wenst te doen. De aandelen zijn niet verhandelbaar. U kan enkel verzoeken dat het geheel van uw aandelen van één of verschillende subcategorieën wordt teruggenomen door CoGreen cv. Indien CoGreen cv de aandelen terugneemt, ontvangt u hiervan de nominale waarde (125 EUR per aandeel), desgevallend verminderd met de boekhoudkundige minwaarde. Een uittreding vereist de goedkeuring van de raad van bestuur van CoGreen cv.
Wat gebeurt er bij overlijden?
De aandelen B zijn persoonlijk bezit en niet overdraagbaar bij overlijden. Bij overlijden zijn de erfgenamen schuldeiser van de tegenwaarde van de aandelen.
Wat zijn de risico's die ik loop als aandeelhouder?

Een investering in de aandelen B van CoGreen cv houdt risico’s in. Alvorens in te schrijven op de aandelen B dienen potentiële beleggers aandachtig de informatienota (terug te vinden op de website www.electrabelcogreen.com) te lezen en de daarin opgesomde risicofactoren. In het bijzonder houdt een belegging in de aandelen het risico in op verlies van het geheel of een deel van het geïnvesteerde kapitaal.

Wat leveren aandelen b van cogreen cv mij op?
Het rendement is afhankelijk van de energieproductie van het windpark, maar het jaarlijks dividend bedraagt momenteel maximaal 6%. Dit is wettelijk vastgesteld voor een erkende coöperatieve zoals CoGreen cv. Er kan geen minimumrendement gegarandeerd worden, maar de Raad van Bestuur van CoGreen cv streeft ernaar om een rendement van 3% per jaar te realiseren. Tijdens productierijke jaren kan de coöperatieve tevens reserves aanleggen om ook tijdens minder productierijke jaren het uit te keren dividend op peil te houden.
Betaal ik roerende voorheffing op mijn dividend?
Dividenden uit aandelen van erkende coöperatieve vennootschappen zijn in hoofde van natuurlijke personen vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van achthonderd euro (800 EUR – bedrag geldig voor het aanslagjaar 2022, inkomstenjaar 2021) per persoon en per jaar. 30% wordt aan de bron ingehouden en kan gerecupereerd worden via de belastingaangifte. Deze vrijgestelde dividendtranche is geldig per jaar, zowel op binnenlandse als buitenlandse dividenden en onafhankelijk van de rechtsvorm van de vennootschap die het dividend uitkeert (coöperatieve vennootschap, NV, BV, enz.). Met andere woorden, als u aandelen bezit in andere erkende coöperatieven, is de vrijstelling van roerende voorheffing van toepassing op het totale bedrag van alle dividenden. Zie deel V van de informatienota voor meer informatie over het toepasselijke belastingregime.
Wie controleert de jaarrekening van CoGreen cv?
Een onafhankelijke bedrijfsrevisor, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV CVBA, aangesteld als commissaris van Cogreen cv, controleert de rekeningen.
Kan ik als aandeelhouder groene stroom aankopen die het windpark produceert?
Als aandeelhouder van CoGreen cv investeert u in een windpark. De stroom die het windpark opwekt, verkoopt Electrabel nv als energieleverancier in België. Deze groene stroom wordt via Electrabel nv aangeboden in haar groene stroom pakketten.