×

Veel gestelde vragen

Zoekt u nog meer informatie over Electrabel CoGreen cvba? Hieronder vindt u alvast een antwoord op veel gestelde vragen.

Informatiememorandum

Aandelen

Het informatiememorandum en andere documenten zijn beschikbaar op de website van Electrabel CoGreen cvba (www.electrabelcogreen.com) en kunnen eveneens kosteloos worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel (Simón Bolívarlaan 34, B-1000 Brussel) van de coöperatieve.

Iedereen die rond één van de vijf windparken woont - voor ieder windpark bestaat er een lijst van gemeenten -, kan aandelen B van de subcategorie die is toegewezen aan het nabij gelegen windpark kopen. Alle bewoners die hun woonplaats hebben in die gemeenten (als eigenaar, huurder, inwonende of op enige andere wijze), kunnen vennoot worden van Electrabel CoGreen cvba.

Electrabel CoGreen cvba is een coöperatie voor omwonenden. Het is daarom enkel voor natuurlijke personen mogelijk om aandelen B te kopen. Rechtspersonen kunnen dit niet.

Om aandelen B van Electrabel CoGreen cvba te kunnen kopen, moet u ouder zijn dan 18 jaar en handelingsbekwaam.

Ja, ook indien u niet over de Belgische nationaliteit beschikt, kan u coöperant worden, voor zover u in een gemeente woont die rond één van de zes windparken ligt. Tevens dient u over een Belgische bankrekening te beschikken waarop Electrabel CoGreen eventuele dividenden en terugbetalingen ingevolge uittreding of uitsluiting kan storten.

Dit kan door het invullen van het inschrijvingsformulier op de website (www.electrabelcogreen.com).

Per persoon kan maximaal op 20 aandelen worden ingeschreven. Inschrijving op één aandeel kost honderdvijfentwintig euro (125 EUR).
In principe krijgt u het aantal aandelen B waarvoor u zich hebt ingeschreven. Indien echter het totale aantal aandelen B van een bepaalde subcategorie waarvoor werd ingeschreven groter is dan het in het informatiememorandum vastgestelde aantal aangeboden aandelen B, dan worden de inschrijvingen proportioneel verminderd over alle inschrijvers van deze subcategorie aandelen B.
Binnen de 15 werkdagen na afsluiting van de inschrijvingsperiode brengt Electrabel CoGreen u op de hoogte van het aantal aandelen dat aan u wordt toegekend, het bedrag dat u moet betalen en het bankrekeningnummer waarop u dit bedrag dient te storten of over te schrijven.

Aan de aankoop, uittreding, terugname of uitsluiting van de aandelen zijn geen instap- of uitstapkosten verbonden. Voor de aankoop betaalt u enkel de nominale waarde van het aandeel, zijnde honderdvijfentwintig euro (125 EUR).

De aandelen kunnen aangevraagd worden tijdens de inschrijvingsperiode van 15 september vanaf 10 uur (CET) tot 27 oktober 2017, 16 uur (CET). Na het afsluiten van de inschrijvingsperiode zal de raad van bestuur van Electrabel CoGreen cvba binnen de 15 werkdagen de inschrijvers in kennis stellen per brief van het aantal aandelen dat aan ieder van hen definitief wordt toegekend.

U kan uittreden vanaf het derde jaar volgend op het jaar waarin u de aandelen B heeft verworven, maar dat is geen verplichting. Vanaf dan kan u op ieder moment aan Electrabel CoGreen cvba melden dat u wenst uit te treden.

Vanaf het derde jaar volgend op het jaar waarin u de aandelen B heeft verworven, kan u uittreden door aan Electrabel CoGreen cvba te melden dat u dit wenst te doen. De aandelen zijn niet verhandelbaar. U kan enkel verzoeken dat het geheel van uw aandelen van één of verschillende subcategorieën wordt teruggenomen door Electrabel CoGreen cvba. Indien Electrabel CoGreen cvba de aandelen terugneemt, ontvangt u hiervan de nominale waarde (125 EUR per aandeel), desgevallend verminderd met de boekhoudkundige minwaarde. Een uittreding vereist de goedkeuring van de raad van bestuur van Electrabel CoGreen cvba.

De aandelen B zijn persoonlijk bezit en niet overdraagbaar bij overlijden. Bij overlijden zijn de erfgenamen schuldeiser van de tegenwaarde van de aandelen.

Een investering in de aandelen B van Electrabel CoGreen cvba houdt risico’s in. Alvorens in te schrijven op de aandelen B dienen potentiële beleggers aandachtig het informatiememorandum (terug te vinden op de website www.electrabelcogreen.com) te lezen en de daarin opgesomde risicofactoren. In het bijzonder houdt een belegging in de aandelen het risico in op verlies van het geheel of een deel van het geïnvesteerde kapitaal.

Dividenden

Het rendement is afhankelijk van de energieproductie van het windpark, maar het jaarlijks dividend bedraagt momenteel maximaal 6%. Dit is wettelijk vastgesteld voor een erkende coöperatieve zoals Electrabel CoGreen cvba. Er kan geen minimumrendement gegarandeerd worden, maar de Raad van Bestuur van Electrabel CoGreen cvba streeft ernaar om een rendement van 3,5% per jaar te realiseren. Tijdens productierijke jaren kan de coöperatieve tevens reserves aanleggen om ook tijdens minder productierijke jaren het uit te keren dividend op peil te houden.

Dividenden uit aandelen van erkende coöperatieve vennootschappen zijn in hoofde van natuurlijke personen vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van honderdnegentig euro (190 EUR) (bedrag geldig voor het aanslagjaar 2017) per persoon en per jaar. Indien u aandelen van andere erkende coöperatieven bezit, dan is de vrijstelling van roerende voorheffing van toepassing op het totaalbedrag van al de dividenden.

Een onafhankelijke bedrijfsrevisor, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV CVBA, aangesteld als commissaris van Electrabel Cogreen cvba, controleert de rekeningen.

Als vennoot van Electrabel CoGreen cvba investeert u in een windpark. De stroom die het windpark opwekt, verkoopt Electrabel nv als energieleverancier in België. Deze groene stroom wordt via Electrabel nv aangeboden in haar groene stroom pakketten.